Årsstämma 20 juni

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till årsstämma den 20 juni. Nederst på denna sida hittar du årsredovisning samt andra underlag inför stämman.

Plats: Föreningslokalen vid gästparkeringen
Tid: 20 juni kl 19:00

Agenda

1. Stämmans öppnande.

2. Fråga om upprättande av förteckning över över närvarande medlemmar.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av justeringsmän.

6. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

8. Föredragning av revisorns berättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fråga om använande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

12. Fråga om arvoden.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val av valberedning.

15. Val av revisor och suppleant.

16. Beslut om styrelsens förslag att överlåta två radhusfastigheter till medlemmarna i de till fastigheterna hörande bostadsrätterna

17. Motioner.

20. Stämmans avslutande.

Årsredovisning 2017

Delfriköp Slottsträdgården