Årsstämma 8 juni 2020

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till årsstämma den 8 juni. Nederst på denna sida hittar du årsredovisning samt andra underlag inför stämman.

Plats:
Med tanke på coronaviruset träffas vi utomhus i ett uppslaget partytält på ängen mellan De la Gardies väg 21 och Engelska Parken. Ta gärna med en egen stol eller pall. Vi samlar ihop bänkar och trädgårdsmöbler som placeras ut så vi kan hålla avstånd tillvarandra. Vi ber er också om att närvara med endast 1 person/lägenhet och att medtaga fullmakt ifall det behövs.
Tid:
8 juni kl 19:00

 

AGENDA

1. Stämmans öppnande.

2. Fråga om upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av justeringsmän.

6. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

8. Föredragning av revisorns berättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fråga om använande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

12. Fråga om arvoden.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val av valberedning.

15. Val av revisor och suppleant.

16. Beslut om styrelsens förslag att överlåta två radhusfastigheter till medlemmarna i de till fastigheterna hörande bostadsrätterna

17. Motioner.

20. Stämmans avslutande.

 

DOKUMENT

Årsredovisning 2019

Delfriköp Slottsträdgården

Fullmakt