Årsstämma 18 maj 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Datum: 18 maj kl. 19.00

Plats: Vi träffas på ängen mot Engelska parken bakom De la Gardies väg 21. Ta gärna med en stol eller något att sitta på. Vid dåligt väder försöker vi utrymma några carportar i längan vid sophuset för att hålla till under tak istället.

Dokument: Årsredovisning och andra underlag för stämmans möte kommer att läggas upp på hemsidan www.slottstradgarden.nu senast en vecka innan stämman. Om du vill ha utskrift, kontakta styrelsen. 

1. Stämmans öppnande.
2. Fråga om upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisorns berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
12. Fråga om arvoden.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Beslut om styrelsens förslag att överlåta två radhusfastigheter till medlemmarna i de till fastigheterna hörande bostadsrätterna
17. Motioner.
18. Stämmans avslutande.

Välkommen!

Hälsar styrelsen Brf Slottsträdgården

Fullmakt
Delfriköp Slottsträdgården
Årsredovisning 2021