Årsstämma 22 maj 2024

Datum: 22 maj kl. 19.00

Plats: Vi träffas på ängen mot Engelska parken bakom De la Gardies väg 21. Ta gärna med en stol eller något att sitta på. Vid dåligt väder försöker vi utrymma några carportar i längan vid sophuset för att hålla till under tak istället.

Dokument: Årsredovisning och andra underlag för stämmans möte kommer att läggas upp på på denna sida senast en vecka innan stämman. Om du vill ha utskrift, kontakta styrelsen. 

§1. Stämmans öppnande.
§2. Fråga om upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
§3. Val av ordförande för stämman. 
§4. Val av sekreterare för stämman. 
§5. Val av justeringsmän. 
§6. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.  
§8. Föredragning av revisorns berättelse. 
§9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 
§12. Fråga om arvoden.  
§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
§14. Val av valberedning. 
§15. Val av revisor och suppleant.
§16. Beslut om styrelsens förslag att överlåta två radhusfastigheter till medlemmarna i de till fastigheterna hörande bostadsrätterna. 
§17. Motioner. 
§18. Stämmans avslutande. 

Välkommen!

Hälsar styrelsen Brf Slottsträdgården

DOKUMENT TILL ÅRSSTÄMMAN

Motioner:

Gällande paragraf 16:

Årsredovisning och revisorsberättelse