Boendeinfo

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Det innebär att föreningen äger fastigheterna, men att medlemmen har fritt nyttjande av lägenheten på obegränsad tid.

En bostadsrättsförening är en juridisk person, det vill säga den kan själv teckna avtal till exempel med leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

Föreningen har ingen anställd vicevärd utan vi måste tillsammans hjälpas åt att ta hand om vårt område. Vi köper in en del tjänster t.ex. gräsklippning och snöskottning.

Behöver du hjälp med något – kontakta styrelsen:
e-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Föreningens ansvar
Föreningen ansvarar för målning av yttersidorna av fönster, dörrar och ytterväggar. Föreningen ansvarar också för stamledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation och elektricitet. Föreningen har ansvar för underhåll och skötsel av vår gemensamma mark, våra gator och gångvägar, byggnadernas fasader och tak, ledningar för vatten, avlopp, värme och el, för trapphus, balkonger och balkongräcken, fönsterkarmar samt för värmepumpar.

Medlemmens ansvar
Medlemmen har ansvar för allt inuti lägenheterna (utom värmepumparna i radhusen), inklusive glasrutor i fönster och dörrar. Medlemmen har också ansvar för skötsel av tomtmark som hör till den egna lägenheten, inklusive häckar runt tomterna. Underhåll av altaner, trädäck och andra konstruktioner på den egna tomten sköts också av medlemmen. Medlemmar i radhus har ansvar för snöskottning på trottoaren framför radhuset. Enligt föreningens stadgar ska medlemmen på egen bekostnad hålla lägenhetens inre och det eventuella yttre ansvarsområdet i gott skick.

Till lägenhetens inre räknas:

  • rummens väggar, golv och tak,
  • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar,
  • glas och bågar i lägenheternas ytter- och innerfönster,
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar
  • svagströmsanläggningar.

I övrigt hänvisas till föreningens stadgar.


Tillsyn, postnycklar och mediaanläggning

Enligt bostadsrättslagen och stadgarna har föreningen rätt att komma in i lägenheterna då det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Föreningen har inga extranycklar till postboxar i flerfamiljshus. Förkommer en nyckel måste medlemmen själv bekosta nytt lås och nya nycklar till boxen.

Vi är för närvarande anslutna till Tele2s TV-nät genom Farsta Slottsvik Samfällighetsförening. Ett basutbud av program ingår därför i avgiften till föreningen. Bredband ingår inte i avgiften utan tjänsten beställs och bekostas av den enskilde medlemmen.