Fordon & Trafik

Parkering
Våra egna bilar ska stå på betalda parkeringsplatser eller i carportar. Det är tillåtet att använda gatan för parkering om samtliga p-platser är uthyrda, samt för i- och urlastning av bilen. Så långt möjligt ska gatan vara bilfri för att göra området trevligt och mer säkert för alla, framför allt barnen.

Parkering är endast tillåten på ena sidan av gatan (växelvis udda-jämna veckor), för att utryckningsfordon ska komma fram samt ge snöröjare arbetsutrymme. Snöröjarnas försäkring täcker inte skador på parkerade bilar så om det står bilar på bägge sidor väljer de att inte skotta vår gata. För allas säkerhet och trevnad ska denna veckovisa parkering följas. Byte av sida sker på söndagskvällar. Följ skyltarnas anvisningar.

Gästparkering finns vid Engelska Parkvägens carportar i slutet av Gottholmavägen.

Parkeringsplatser och carportar följer inte med lägenheterna, utan fördelas utifrån en separat kölista. Man kan ställa sig i kö så fort man undertecknat köpekontrakt för en lägenhet i vårt område.

Parkeringsansvarig: Maria Sundkvist, maria@ordat.se

Hastighet och trafikvett
Det bor många barn och djur i området så hastigheten ska begränsas till gångfart inne på området för att undvika olyckor. Inom vårt område gäller hastighetsbegränsningen 10 km/h. Häckar och buskage gör sikten begränsad och barnen har inte utvecklat den överlevnadsinstinkt som gör att de själva undviker olyckor. En boll eller en groda kan ta barnets fulla uppmärksamhet vilket gör att det ALLTID är förarens ansvar att undvika olyckan.

Inga motorfordon får köras på grusgångarna eller på flerfamiljshusens gårdar. Ledningarna för bergvärme ligger mycket ytligt och kan skadas av t ex flyttbilar som kör in på gårdarna. Mopeder får ledas men inte köras, det minskar olägenheterna med buller och sprättande grus.

Biltvätt
Det är inte tillåtet att tvätta bilar någonstans inom vårt område. Tvättvattnet från bilar innehåller många ämnen som är skadliga för vattenlevande djur och växter. Vattnet rinner ut i dammen och därifrån vidare till Farstaviken.

Parkering av cyklar
Cykelställ i cykel förråden är till för cyklar som används frekvent.