Parkering

Hastighet och trafikvett

Inom vårt område gäller hastighetsbegränsningen 10 km/h. 

Inga motorfordon får köras på grusgångarna eller på flerfamiljshusens gårdar. Ledningarna för bergvärme ligger mycket ytligt och kan skadas av t ex flyttbilar som kör in på gårdarna. Mopeder får ledas men inte köras, det minskar olägenheterna med buller och sprättande grus.

Biltvätt
Det är inte tillåtet att tvätta bilar någonstans inom vårt område. Tvättvattnet från bilar innehåller många ämnen som är skadliga för vattenlevande djur och växter. Vattnet rinner ut i dammen och därifrån vidare till Farstaviken.

Parkering
Det råder generellt parkeringsförbud på gatan. Våra egna bilar ska stå på betalda parkeringsplatser eller i carportar. 
Det är tillåtet att använda gatan för parkering om samtliga p-platser är uthyrda,  samt för i- och urlastning av bilen. Så långt möjligt ska gatan vara bilfri för att göra området trevligt och mer säkert för alla, framför allt barnen.

Parkering är endast tillåten på ena sidan av gatan (växelvis udda-jämna veckor), för att utryckningsfordon ska komma fram samt ge snöröjare arbetsutrymme. Följ skyltarnas anvisningar.

Parkeringsplatser och carportar följer inte med lägenheterna, utan fördelas utifrån en separat kölista. Man kan ställa sig i kö så fort man undertecknat köpekontrakt för en lägenhet i vårt område.

Parkeringsansvarig: Maria Sundkvist, maria@open.se